• Telers werken samen met Proeftuin Zwaagdijk aan duurzame beheersing van plagen, ziekten en onkruiden

  De uitvoerende organisatie van het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit ondersteunt de komende drie tot vier jaar de onderzoek ideeën van telers van Rode en Denekool, spruitkool, slagewassen, knolselderij, akkerbouwgewassen, bloembollen en van lelies en snijcymbidium onder glas. Drie PPS projecten (Publiek Private Samenwerking) zijn goedgekeurd; PPS “Duurzame beheersing van onkruiden”, PPS “Duurzame gewasbescherming van bladgewassen” en PPS “Naar een duurzame koolteelt-2”. Deze projecten passen binnen de visie van Proeftuin Zwaagdijk die is gericht op het telen van plantaardige producten volgens de methode van Integrated Crop Management (ICM). Bij ICM is er sprake van een goede balans tussen de benodigdheden voor een rendabele teelt en de effecten voor mens, dier, milieu en onderneming op de lange termijn.

  “Duurzame beheersing onkruiden”
  Dit project werkt aan het beperken van de afhankelijkheid van chemisch-synthetische middelen, in het bijzonder glyfosaat bij het beheersen van onkruid in de akkerbouw, in de bloembollenteelt en in de teelt van Snijcymbidium en lelie onder glas. Alternatieve strategieën worden onder andere gezocht in de richting van groene middelen, mülch-strategieën, compost, mechanische en fysische bestrijdingsmethodieken. Om deze strategieën effectiever te maken worden digitale technieken meegenomen om de vitaliteit van het onkruid te meten na een behandeling. Een hoge vitaliteit geeft de noodzaak weer van een extra behandeling. Als laatst worden in dit project de eerste stappen gezet richting een praktijktoepassing van extra cellulair zelf DNA als onkruidonderdrukker.
  Dit project wordt medegefinancierd door BO-akkerbouw, ROL, KAVB, Koppert/Biopharma BV, Stichting KIJK, Glastuinbouw Nederland en Proeftuin Zwaagdijk. Het project loopt tot eind 2023.

  “Duurzame gewasbescherming van bladgewassen”
  Door het vergaren van kennis wordt aan het eind van dit vierjarig traject gestreefd naar perspectiefvolle systeem strategieën (Combinatie van middelen en methoden) voor de bescherming van slagewassen en knolselderij. In dit project worden meegenomen de invloeden van weerbare rassen, het gebruik van groene middelen, de inzet van (verbeterde) beslissingsondersteunde systemen (BOS), het gebruik van camera’s en sensoren om aantastingen van ziekten vroegtijdig te detecteren en worden de mogelijke effecten van groene middelen op voedselveiligheid bepaald. Bij de slateelten staat het beheersen van luizen, rupsen en Bremia centraal. De duurzame gewasbescherming van knolselderij richt zich op wantsen en Septoria.
  Dit project wordt medegefinancierd door de Gewascommissie Sla, Gewascommissie knolselderij, Proeftuin Zwaagdijk, Vollegrondsgroentenet, Koppert, Plantenkwekerijen Schreurs en Beekenkamp, GroentenFruit huis, en groenteverwerkers VEZET, Hessing en Heemskerk. Het project loopt tot eind 2023.

  “Naar een duurzame koolteelt-2”
  Dit project bouwt voort op de kennis die verkregen is in het project “Naar een duurzame koolteelt” die in 2019 afliep. Er wordt gestreefd naar praktische handvatten voor implementatie van geïntegreerde gewasmanagement leidend tot reductie van het gebruik van de huidige gewasbeschermingsmiddelen door:
  a) de aanpak van de koolmot met behulp van feromonen,
  b) een gerichte aanpak van trips door middel van kennisontwikkeling op het gebied van moment van inductie van tripsschade, identificatie van schadelijke tripssoorten en lijnen en het bepalen van gevoeligheid van tripspopulaties voor een aantal contactmiddelen,
  c) optimaal benutten van aanwezige en geïntroduceerde natuurlijke vijanden,
  d) inzet van groene middelen (strategieën),
  e) door gebruik te maken van weerbare rassen.

  “Naar een duurzame koolteelt-2”(DKT-2) wordt mede financieel ondersteund door de telersverenigingen RoDeKo, het Spruitencollectief, Koppert, Agrifirm, CZAV, Van Iperen, Plantenkwekerijen Gitzels en Beekenkamp en Proeftuin Zwaagdijk. Het project loopt van januari 2020 tot en met januari 2023.

  De bovengenoemde projecten zijn ontstaan door intensieve samenwerking tussen telers, toeleverende bedrijven en Proeftuin Zwaagdijk. Heeft u suggesties voor objecten in de proeven (proeven met rassen en groene middelen) of heeft u perspectiefvolle technieken en methoden die u graag onder de aandacht wilt brengen? Neemt u dan contact op met Monique Mul (moniquemul@proeftuinzwaagdijk.nl +31 228 56 31 64 / 06 82 40 27 88).”

Telers werken samen met Proeftuin Zwaagdijk aan duurzame beheersing van plagen, ziekten en onkruiden