• Samen werken aan verduurzaming sierteeltketen

    Handel en maatschappij stellen steeds meer eisen aan het gebruik van chemische gewasbeschermingsmiddelen. LTO Glaskracht Nederland is samen met de keten partners MPS, Royal Flora Holland en Green Partners een project gestart om te komen tot vermindering van het gebruik van chemische middelen en verdere vergroening van de sierteeltsector. Proeftuin Zwaagdijk voert dit onderzoek uit. Zij hebben reeds veel kennis en ervaring opgedaan vanuit de voedingstuinbouw. Doelstelling van dit ketenproject is kennis vergaren en uitwisseling over de milieubelasting van bestaande en perspectiefvolle nieuwe groenere gewasbeschermingsstrategieën om uiteindelijk te komen tot milieuwinst en een duurzame keten. In het onderzoek zullen ca. 4 potplanten en 4 snijbloemen trajecten worden gevolgd. Gestart wordt met een nulmeting, waarna verschillende teelt strategieën gericht op vergroening naast elkaar worden getoetst. Belangrijke parameters zijn milieubelasting, emissie en residu. Het onderzoek wordt middels een PPS gefinancierd door de betrokken partners en het ministerie van EZ via de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmateriaal.

    Helma Verberkt
    LTO Glaskracht Nederland

Samen werken aan verduurzaming sierteeltketen