• Duurzame gewasbescherming van bladgewassen

  Door het vergaren van kennis wordt aan het eind van dit vierjarig traject gestreefd naar perspectiefvolle systeem strategieën (Combinatie van middelen en methoden) voor de bescherming van slagewassen en knolselderij. In dit project worden meegenomen de invloeden van weerbare rassen, het gebruik van groene middelen, de inzet van (verbeterde) Beslissingsondersteunde systemen (BOS), het gebruik van camera’s en sensoren om aantastingen van ziekten vroegtijdig te detecteren en worden de mogelijke effecten van groene middelen op voedselveiligheid bepaald. Bij de slateelten staat het beheersen van luisen, rupsen en Bremia centraal. De duurzame gewasbescherming van knolselderij richt zich op wantsen en Septoria.

  Dit project ontvangt financiële steun van de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen. Binnen de Topsector werken bedrijfsleven, kennisinstellingen en de overheid samen aan innovaties op het gebied van duurzame productie van gezond en veilig voedsel en de ontwikkeling van een gezonde, groene leefomgeving. Dit project wordt medegefinancierd door de Gewascommissie Sla, Gewascommissie Knolselderij, Proeftuin Zwaagdijk, Vollegrondsgroentenet, Koppert, Plantenkwekerijen Schreurs en Beekenkamp, GroentenFruit Huis en groenteverwerkers VEZET, Hessing en Heemskerk. Het project loopt tot eind 2023.

   

  NIEUWSBERICHTEN

  17 juli 2020 – Wantsenonderzoek in knolselderij

  Wantsen kunnen in bepaalde gebieden in Nederland ernstige schade veroorzaken in de teelt van knolselderij. De Knolselderij telersvereniging Nederland heeft zich daarom ingezet voor het project “Duurzame gewasbescherming bladgewassen” en gevraagd om onderzoek naar deze plaag. In twee proeven wordt gekeken naar de effectiviteit van een aantal laag risico middelen en naar de rasbestendigheid tegen wantsen.

  Samen met de Groene vlieg/HLB werken we aan verbetering van monitoring van wantsen in knolselderij. De Groene vlieg/HLB bepaalt de wantsendruk in het perceel met twee verschillende vangmethoden. Proeftuin Zwaagdijk bepaalt het aantal aanwezige wantsen in het gewas. Zo valideren we de monitoringsmethoden. Op dit moment is zowel het aantal gemonitorde wantsen als het aantal wantsen dat in het gewas is gevonden, zeer laag.

  Met dit onderzoek geven we de telers handvatten voor het beheersen van wantsen in knolselderij volgens de IPM methode: preventie (rassen), monitoring, inzet van laag risico / niet chemische middelen als er een drempelwaarde wordt overschreden.


  17 juli 2020 – Bremia aanpak in sla volgens IPM

  Het project “Duurzame gewasbescherming bladgewassen” richt zich onder andere op het beheersen van Bremia in de slateelt. Dit gebeurd onder andere door a) het toetsen van middelen op effectiviteit tegen Bremia, b) het bepalen van de ras weerbaarheid tegen Bremia, c) het ontwikkelen van een methodiek voor vroegtijdige detectie. Hiermee geven we de telers handvatten om schade als gevolg van Bremia te voorkomen (rassen = preventie), tijdig te herkennen en indien nodig een bestrijding uit te voeren met een effectief laag risico middel.

  De methodiek van vroegtijdige detectie voor Bremia in sla wordt ontwikkeld met de SpectraCam van Nature Tech in samenwerking met studenten Agrotechnologie van Wageningen Universiteit.


  25 mei 2020 – aanleg andijvieproeven
  Vorige week is er een andijvie proef geplant in Gemert, Noord-Brabant.
  Groene middelen en laag risico middelen worden of bij elk bestrijdingsmoment toegepast of in schema’s om de effectiviteit ervan tegen de bladluis, trips en rups te bepalen.

  18 mei 2020 – aanleg knolselderijproeven

  Afgelopen vrijdag zijn twee knolselderij proeven aangelegd in Standdaardbuiten, Brabant. Eén rassenproef met 8 rassen en een proef waarbij gewasbeschermingsmiddelen gespoten gaan worden ter bestrijding van de wants (geslacht Orthops). De wantsen worden gemonitord door de Groene Vlieg met gele vangplaten.