• Duurzame beheersing onkruiden
    Dit project werkt aan het beperken van de afhankelijkheid van chemisch-synthetische middelen en in het bijzonder glyfosaat bij het beheersen van onkruid in de akkerbouw, in de bloembollenteelt en in de teelt van Snijcymbidium en lelie onder glas. Alternatieve strategieën worden onder andere gezocht in de richting van groene middelen, mülch strategieën, compost, mechanische en fysische bestrijdingsmethodieken. Om deze strategieën effectiever te maken worden digitale technieken meegenomen om de vitaliteit van het onkruid te meten na een behandeling. Een hoge vitaliteit geeft de noodzaak weer van een extra behandeling. Als laatst worden in dit project de eerste stappen gezet richting een praktijktoepassing van extra cellulair zelf DNA als onkruidonderdrukker.

    Dit project ontvangt financiële steun van de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen. Binnen de Topsector werken bedrijfsleven, kennisinstellingen en de overheid samen aan innovaties op het gebied van duurzame productie van gezond en veilig voedsel en de ontwikkeling van een gezonde, groene leefomgeving. Dit project wordt medegefinancierd door BO-akkerbouw, ROL, KAVB, Koppert/Biopharma BV, Stichting KIJK, Glastuinbouw Nederland en Proeftuin Zwaagdijk. Het project loopt tot begin 2023.