• Groene gewasbescherming centraal bij onderzoek chrysanttrips

  Op woensdag 10 februari jl. heeft Proeftuin Zwaagdijk op verzoek van LTO Glaskracht een presentatie gehouden tijdens de gewasbijeenkomst chrysant in de Bommelerwaard. Tijdens deze presentatie heeft Proeftuin Zwaagdijk recent uitgevoerd onderzoek en ontwikkelingen in het gewas chrysanten besproken.

  De nadruk van de presentatie lag op de ervaringen en mogelijkheden van ‘Groene chemie’ in de bestrijding van trips. Trips is een groot probleem in de teelt van chrysant en telers en producenten zijn actief op zoek naar nieuwe bestrijdingsmogelijkheden om dit plaaginsect de baas te kunnen zijn.

  Dat trips een steeds lastiger probleem aan het worden is in de teelt van chrysant, heeft een aantal aanwijsbare oorzaken. De belangrijkste reden is dat het chemische middelenpakket de laatste jaren sterk is afgenomen. Daarbij zijn er steeds meer restricties waar telers zich aan moeten houden bij het gebruik van chemische middelen. Er kan hierbij vooral worden gedacht aan het aantal toegelaten toepassingen per teeltseizoen, de veranderingen in spuitvolume en dosering en de toenemende resistentie van insecten tegen chemische middelen. Middelen werken dus minder effectief en telers mogen per teeltseizoen steeds minder toepassingen uitvoeren.

  Daarnaast zien telers dat zowel de retail als de overheid steeds meer voorwaarden aan het stellen is aan residuniveaus in sierteeltgewassen. Zo mogen er bijvoorbeeld sinds dit jaar in bloemen die aan de Aldi worden geleverd geen werkzame stoffen van bepaalde insecticiden aanwezig zijn, terwijl deze wel gewoon een officiële toelating hebben binnen de sierteelt. Ook zien telers dat de overheid zich steeds actiever aan het mengen is in de discussie rond emmisiewaarden in en rond de kas. Een belangrijke oorzaak hiervoor is dat er nog steeds te veel en te hoge waarde van insecticiden worden aangetroffen in het oppervlakte water. Dit alles vraagt om een nieuwe manier van tripsenbestrijding.

  Een belangrijke ontwikkeling binnen de gewasbescherming is naast het gebruik van natuurlijke vijanden, de toepassing van ‘groene middelen’. Onder groene middelen worden gewasbeschermingsproducten verstaan van natuurlijke oorsprong of producten (biostimulanten) die de weerbaarheid van planten activeren d.m.v. natuurlijke afweerreacties. Pas sinds aantal jaren zijn belangrijke producenten actief bezig met de ontwikkeling van dit soort groene middelen.

  In de chrysantenteelt worden middelen van natuurlijke oorsprong al op vrij grote schaal toegepast. Er kan hierbij worden gedacht aan middelen op basis van bijvoorbeeld plantextracten (Azadirachtine), insect parasitaire schimmels (Beauveria bassiana) of aaltjes (Steinernema feltiae). De werking van dit soort middelen zijn in het algemeen wisselend en tussen bedrijven zijn de verschillen in werking dan ook groot.

  Proeftuin Zwaagdijk voert sinds 2014 ‘Groene gewasbescherming heeft de toekomst’ uit, waarbij de toepassingsmogelijkheden van groene middelen verder worden onderzocht en beproefd. Dit project wordt in samenwerking met producenten uitgevoerd en heeft een duur van drie jaar.
  Belangrijke onderzoeksvraagstukken binnen dit project zijn:

  • Hoe moeten de groene middelen worden gepositioneerd binnen de huidige bestrijdingsstrategie?
  • Kan met variatie in temperatuur en RV de werking van groene middelen verbeteren?
  • Wat is het effect van hulpstoffen, wanneer toegepast in combinatie met gewasbeschermingsmiddelen?
  • Wat zijn de mogelijkheden van afwisselschema’s met preventieve en curatieve toepassingen?

  Naast gewasbeschermingsonderzoek voert Proeftuin Zwaagdijk al enkele jaren proeven uit met verschillende chrysantenrassen. In deze proeven die i.o.v. veredelingsbedrijven worden uitgevoerd, worden de verschillen in gevoeligheid voor trips tussen rassen getoetst. De verschillen tussen rassen in gevoeligheid voor trips blijken zeer groot en deze eigenschappen zullen uiteindelijk door de praktijk moeten worden gebruikt in de rassenkeuze.

  Verder test Proeftuin Zwaagdijk al enkele jaren verschillende teeltsystemen waarbij gewassen uit de ‘grond’ op water worden geteeld. Zowel in Zwaagdijk als bij Demokwekerij Westland worden op dit moment teeltsystemen getest op chrysanten.

  Een groot voordeel van dergelijke systemen, waarbij de gewassen op water worden geteeld,  kan zijn dat er minder poppen van insecten in de grond kunnen overleven waardoor de algemene infectiedruk in de kas wordt verlaagd. Ook kunnen er met dit soort technieken aparte kweekruimten in de kas per teeltstadia worden opgezet, waardoor de verspreiding van trips van het ene naar het andere gewas wordt verkleind.

  Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jeroen Sanders, via jeroensanders@proeftuinzwaagdijk.nl of 0228-563164.

nieuwsbrieven

Groene gewasbescherming centraal bij onderzoek chrysant