• WATERZUIVERINGFactsheet waterzuivering in de tulpenbroeierij beschikbaar

  Het Rijk is voornemens om per 1 januari 2018 voor alle glastuinbouwbedrijven die afvalwater lozen een zuiveringsplicht voor gewasbeschermingsmiddelen in te stellen. De concentratie van gewasbeschermingsmiddelen in het lozingswater moet dan met 95% zijn afgenomen. Daarnaast moeten de watersystemen zo ingericht zijn dat binnen de normen voor lozing van stikstof wordt gebleven en in 2027 de emissie tot 0 is teruggebracht.
  Wat zijn de gevolgen van dit besluit voor de tulpenbroeierij op water?
  Begin 2015 zijn zes tulpenbroeiers in West-Friesland de samenwerking  aangegaan met Proeftuin Zwaagdijk. Gezamenlijk hebben zij onderzoek gedaan naar de door hun gebruikte watersystemen en filter- en ontsmettingstechnieken. Dit onderzoek is gefinancierd vanuit het Tulpen Onderzoek Fonds en Duurzaam Door.

  Vanuit dit onderzoek is medio 2015 een vervolgonderzoek gestart, met financiering vanuit het EFRO-Agrivizier programma van de Greenport Noord-Holland Noord. Wageningen UR Glastuinbouw en TNO hebben hierbij nader onderzoek verricht naar de effectiviteit van de gebruikte systemen bij de telers en mogelijke nieuwe systemen.

  Op basis van de onderzoeken van Proeftuin Zwaagdijk en WUR/TNO is een factsheet ‘Waterkringloopsluiting broeierij’ gemaakt. Hierin staat alles over waterzuivering beschreven wat de teler moet weten om te blijven broeien zoals: wetgeving, ontsmettings- en zuiveringstechnieken, kostenindicatie, hoeveelheid stikstof wat geloosd mag worden en een stappenplan om uiteindelijk tot waterkringloopsluiting te komen.
  Daarnaast zijn de resultaten in een bijeenkomst tijdens de Vaktentoonstelling op 19 februari bij Proeftuin Zwaagdijk gepresenteerd aan belangstellende broeiers.
  Uit het onderzoek bleek dat techniek en middelen voorhanden zijn om veilig een goede kwaliteit tulpen te broeien in een gesloten teeltsysteem wat voldoet aan alle (toekomstige) regelgeving.

  Voor de gedetailleerde resultaten kunt u de onderzoeken opvragen bij Greenport NHN, via info@greenportnhn.nl.

nieuwsbrieven

Factsheet waterzuivering in de tulpenbroeierij beschikbaar