• Europese proefcentra zetten schouders onder Europees thematisch netwerk FERTINNOWA

  FERTINNOWA logo

  Op 1 januari 2016 klonk het startschot voor FERTINNOWA, een thematisch netwerk rond duurzaam watergebruik dat goedgekeurd werd binnen het Europese H2020-programma. Doel van dit netwerk is innovatieve technieken voor duurzaam watergebruik in gefertigeerde teelten vanuit de verschillende hoeken van Europa samen te brengen, uit te wisselen én op bedrijven te implementeren. Proeftuin Zwaagdijk is deelnemer aan het project.

  Ontstaan
  Het initiatief voor FERTINNOWA kwam vanuit 4 proefcentra nadat er eind 2013 vanuit verschillende projecten was aangetoond dat er nog belangrijke vooruitgang mogelijk is wat betreft de verdere afbouw van het gebruik van diep grondwater én de beperking van de impact van de tuinbouwsector op de kwaliteit van het oppervlaktewater. In diezelfde periode verscheen eveneens het rapport van een internationale benchmarkstudie die peilde naar de nutriëntenproblematiek en innovatieve technieken binnen de tuinbouwsector. Deze studie toonde aan dat de tuinbouwsector in andere Europese lidstaten met gelijkaardige problemen wordt geconfronteerd en dat er ook in die landen heel wat relevante expertise aanwezig is. Onderzoeksbedrijven uit België besloten een Europees thematisch netwerk in te dienen. Naast de Vlaamse initiatiefnemers nemen maar liefst 19 partners uit Nederland, Duitsland, Spanje, Italië, Polen, Slovenië, Letland, Zuid-Afrika, Verenigd Koninkrijk en Frankrijk deel in dit verhaal. Het Proefstation voor de Groenteteelt, eveneens uit België, zal dit netwerk coördineren.

  FERTINNOWA: van verzamelen tot implementatie
  Met de introductie van fertigatie binnen de tuinbouwsector werd reeds een belangrijke stap in de richting van duurzaam watergebruik gezet. De toediening van voedingsstoffen via irrigatiewater, want daar duidt de term fertigatie op, biedt dan ook de mogelijkheid om efficiënter met water om te springen én de impact op het milieu te reduceren. Hoewel het Europese areaal gefertigeerde teelten sterk toeneemt vertaald dit zich nog onvoldoende in een reductie van de milieu impact. De afgelopen jaren worden heel wat tuinbouwregio’s in Europa meer dan ooit geconfronteerd met tekorten aan kwalitatief water én slaagt men er in een deel van de tuinbouwregio’s niet in om aan de Europese waterwetgeving te voldoen. FERTINNOWA beoogt beschikbare technologieën en ervaringen samen te brengen, uit te wisselen én te implementeren op bedrijfsniveau om zo belangrijke stappen voorwaarts te maken wat betreft duurzaam watergebruik in de gefertigeerde groente-, fruit- en sierteelt. In een eerste fase worden de aanwezige kennis en technologieën vanuit de verschillende Europese lidstaten verzameld. Deze technologieën zullen betrekking hebben tot:
  – het zuivering van uitgangswater
  – het optimaliseren van de waterbenutting
  – het minimaliseren van de impact van de sector op de oppervlaktewaterkwaliteit door uitspoeling en lozing van nutriëntrijke reststromen naar de omgeving te voorkomen.

  Ook Proeftuin Zwaagdijk zal kennis inbrengen. In een volgende fase worden deze kennis en technieken geëvalueerd door de verschillende lidstaten. Hieruit zal blijken welke technologieën binnen Europa breder toepasbaar zijn. Biedt bijvoorbeeld een Spaans irrigatiesysteem op basis van bodemsensoren mogelijkheden voor toepassing in Polen? Elke deelnemende organisatie zal minimaal 1 geselecteerde techniek ter plaatse aanleggen en gedurende 2 jaar opvolgen om de mogelijkheden onder de specifieke praktijkomstandigheden te valideren.

  Centraal binnen FERTINNOWA staan eveneens de promotie-activiteiten. Op geregelde tijdstippen zullen artikelen verschijnen in de praktijkbladen, zowel op nationaal als internationaal vlak en zullen demonstraties gehouden worden. Workshops worden georganiseerd in verschillende locaties binnen Europa.
  Tot slot wordt een afsluitende conferentie voorzien in Almeria in Spanje waar de resultaten van FERTINNOWA gepresenteerd zullen worden en de verschillende technologieën samengebracht worden.

  Neem voor meer informatie contact op met Ronald Hand, via 0228-563164 of ronaldhand@proeftuinzwaagdijk.nl.

nieuwsbrieven

Europese proefcentra zetten schouders onder Europees thematisch netwerk FERTINNOWA