• Op 2 december heeft de Coöperatie Natural Living and Growth haar agenda voor 2016-2020 gepresenteerd en aangeboden aan de wethouders van Den Helder, Enkhuizen, Hollands Kroon en Medemblik. Met deze agenda schetsen zij de ontwikkelingsrichting die de deelnemende telers willen inzetten om te komen tot verdere verduurzaming van de bollenteelt.

  Samenwerking
  Natural Living and Growth is ontstaan vanuit het praktijknetwerk ‘Natuurlijk Leven, Natuurlijk Telen’. In dit praktijknetwerk hebben de deelnemende telers de eerste stappen gezet naar samenwerking bij de ontwikkeling van duurzame teeltmethoden. Na de goede ervaringen en kennis die zij hiermee hebben opgedaan, hebben zij het praktijknetwerk geprofessionaliseerd in de vorm van een coöperatie. Onder Natural Living and Growth werken de telers samen aan de ontwikkeling van kennis en het uitdragen hiervan aan collega telers en de omgeving. Bovendien werkt de coöperatie aan de gezamenlijke profilering en vermarkting van de duurzaam geteelde bloembollen.

  Natural Living and Growth werkt nauw samen met de KAVB kringen, GreenPort Noord-Holland Noord en Proeftuin Zwaagdijk bij het uitvoeren van haar plannen. Waar mogelijk worden gezamenlijke projecten ontwikkeld en uitgevoerd.

  De agenda 2016-2020
  De telers van Natural Living and Growth hebben met de agenda 2016-2020 zeven speerpunten benoemd waarop zij actief kennis willen ontwikkelen, samen met partners en kennisinstellingen. De uitdaging hierbij is om het rendement van duurzame teeltwijzen te vergroten, zodat deze in betere verhouding staan tot reguliere teelten. De speerpunten van Natural Living and Growth zijn gericht op het verbeteren van de natuurlijke weerbaarheid en vruchtbaarheid van de bodem en het versterken van het uitgangsmateriaal door de inzet van natuurlijke en verbeterde methoden van grondbewerking, gewasbescherming en bodemverbetering. Door samen met partners en onderzoeksinstellingen gerichte onderzoeksprojecten te organiseren willen de telers komen tot een optimalisatie van de duurzame teelt in kosten en opbrengsten.
  Tijdens de bijeenkomst werd ook stil gestaan bij het onderzoek dat door Proeftuin Zwaagdijk is gedaan naar de invloed van verschillende groenbemesters en het gebruik van glyfosaat op de ontwikkeling van tulpenbollen in zandgrond. Het onderzoek toont aan dat de keuze voor de groenbemester medebepalend is voor de resultaten van de teler. Naar de effecten van glyfosaat moet nader onderzoek verricht worden.

  Noot: De agenda 2016-2020 is op verzoek verkrijgbaar bij Rob Tamis, de coördinator van Natural Living and Growth (Tel nr en e-mail)

Natural Living and Growth presenteert innovatie agenda