• Innovatieve alternatieve teeltsystemen voor grondgebonden snijbloemen

  • Binnen dit project wordt onderzoek gedaan naar de mogelijkheden voor drijvende teelt van snijbloemen. Er wordt gewerkt met drie gewassen, waaronder de chrysant. Met chrysant is in voorgaande jaren al enige ervaring opgedaan. Deze kennis en ervaring wordt in dit project meegenomen en verder ontwikkeld. Daarnaast richt het onderzoek zich op twee snijbloemen waarvoor het drijvende teeltsysteem onbekend terrein is, de innovatieve teelttechniek is nog niet beproefd in deze snijbloemen.

    Structurele technische vernieuwingen van het systeem en een daarbij passende klimaatstrategie moeten leiden tot een in vergelijking met de gangbare grondteelt consistent hoger oogstgewicht en hogere mate van uniformiteit. Vernieuwing vindt ook plaats t.a.v. de beworteling (substraatloos) en ook de gewasondersteuning vraagt een innovatieve benadering als gevolg van de mobilisering van de teelt. De teeltmethode 'drijvende teelt' leidt tot een aanzienlijke reductie van het gebruik en emissie van meststoffen, gewasbeschermingsmiddelen en water.

    Dit project wordt gefinancierd door: LNV (via topsector Tuinbouw en Uitgangsmaterialen), Stowa, LTO Noord Fondsen, Stimuflori, en de landelijke commissie Chrysant/ChrIP.