• Door Proeftuin Zwaagdijk werd in 2012 onderzoek uitgevoerd met als doel het vinden van één of meerdere nieuwe producten tegen de wortelvlieg in peen door gewasbespuitingen. In overleg met de begeleidingscommissie van de landelijke peencommissie van LTO-groeiservice en het bedrijfsleven zijn verschillende perspectiefvolle middelen in de proeven opgenomen. Het onderzoek werd gefinancierd vanuit de sector via het PT en is een vervolg op het onderzoek in 2011. De proeven vonden plaats in Dronten en Lelystad op randen van percelen waar in 2011 een zeer hoge vlucht was. Hier werd dus weer een hoge infectiedruk verwacht.
  Zoals figuur 1 laat zien was de wortelvliegdruk in Lelystad hoger dan in Dronten (zie figuur 1). De eerste wortelvliegen werden in Lelystad gevangen en hierna begon de vlucht in Dronten. Vanwege de infectiedruk werd in Dronten viermaal om de 14 dagen gespoten en in Lelystad vijfmaal om de 10-12 dagen. Toch kwam het ook in Dronten, wellicht door de weersomstandigheden tijdens en na de vlucht, tot een flinke aantasting zoals figuur 2 laat zien.

  Bij de oogst in juli bleek het verschil in percentage aangetaste peen bij onbehandeld tussen beide proeven gering was. Bij beide proeven was de behandeling met dimethoaat ook flink aangetast. Dit werd in voorgaande jaren ook gezien en komt wellicht door de relatief lange spuitintervallen. Anderzijds komt hiermee naar voren dat de experimentele middelen relatief sterk zijn. De behandelingen in Lelystad werden verhoudingsgewijs zwaarder aangetast dan in Dronten.

  Gebaseerd op deze twee proeven in peen met gewasbespuitingen tegen de wortelvlieg kunnen de volgende conclusies worden getrokken: Vijf behandelingen waren op beide locaties effectief tegen de wortelvlieg. Eén behandeling had een vergelijkbaar zware aantasting als onbehandeld. Met name in Dronten was de aantasting bij behandeling 7 opvallend lager dan bij de overige effectieve behandelingen. In Lelystad bleken dimethoaat en behandelingen 5, 6 en 7 effectief tegen luis. Van enkele van de beproefde middelen is een toelating aangevraagd of wordt dit op termijn gedaan. Dit zal leiden tot de broodnodige toelating van nieuwe middelen tegen de wortelvlieg.

  Figuur 1   Infectiedruk wortelvlieg 2012 (gemiddeld aantal wortelvliegen per 4 plakvallen)

  Figuur 2   Percentage peen met aantasting door de made van de wortelvlieg in Dronten 2012

   

Goede middelen tegen wortelvlieg in aantocht