• De Groene Tulp

  • De Groene Tulp is een vierjarig project dat voor een deel wordt gefinancierd door iBulb, Agri Treat projects, NLG Holland, Rabobank, KAVB productgroep tulp, Stimuflori, Greenport NHN, Koppert, CNB Teeltadvies en Universiteit Leiden. Deze bedrijven investeren dus werkelijk in de verduurzaming van de tulpenteelt. Daarnaast wordt een deel gefinancierd door Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen. Het project wordt uitgevoerd in samenwerking met Proeftuin Zwaagdijk.

    De bloembollensector wordt – net als andere sectoren - geconfronteerd met strenger wordende eisen vanuit de afnemers, toenemende wet- en regelgeving en een steeds beperkter middelenpakket om de toenemende ziekte- en virusproblematiek te lijf te gaan. Daarnaast wordt vanuit de markt steeds meer nadruk gelegd op duurzame teelt. In deze verduurzaming zit nog een grote uitdaging voor de sector. Het is daarom van wezenlijk belang dat er verder onderzoek wordt gedaan naar de inzet van low-risk/groene gewasbeschermingsmiddelen om ziekten en plagen te voorkomen en beheersen. Dit moet er in het beginsel toe leiden dat de preventieve bestrijding van ziekten en plagen op ‘groene basis’ gebeurt. Dit begint bij de bodem; door het mengen van biologische antagonisten door de bodem streeft men naar een gezondere bodem. Dit zorgt ervoor dat de bodem en het gewas weerbaarder zijn tegen ziekten en plagen. Uiteindelijk streeft men er dan naar om ook eventueel noodzakelijke bestrijding in latere stadia op ‘groene basis’ uit te kunnen voeren.

    Doel van dit project is het opleveren van kansrijke systemen/strategieën voor duurzame tulpenteelt. Verder zal de gewasbescherming van bol op-plant tot oogst op basis van Integrated Pest Management gebeuren. Hierbij wordt gebruik gemaakt van groene/low risk middelen en biostimulanten. Resultaat: een ‘groene tulp’.